طالبان در افغانستان

عنوان تاریخ منتشر شد
افغانستان:توازن امنیت،صلح شکننده 29 آذر 1396
علل گسترش دامنه نفود و حضور طالبان در شمال افغانستان، گفتگو با عاشق حسین طوری، مدیر رادیو پشتو 09 ارديبهشت 1396
علل گسترش روند ناامنی در افغانستان، گفتگو با دکتر علی واحدی، کارشناس افغانستانی و عضو بنیاد علمی-فرهنگی کوثر 20 خرداد 1396
عوامل موثر بر چند دستگی طالبان در افغانستان | گفتگو با پیر محمد ملازهی / کارشناس مسائل افغانستان 28 آذر 1394
مواضع گروه‌ها و جریان‌های رادیکال و میانه‌رو طالبان به صلح با دولت افغانستان/ گفتگو با پیرمحمد ملازهی 16 آبان 1395
نگاه طالبان افغانستان به جریان های سلفی و تکفیری در جهان اسلام | گفتگو با محمد تقی جمشیدی / کارشناس مسائل افغانستان 22 شهریور 1393
نگاهی به آخرین تحولات افغانستان با محوریت طالبان و گفتگوهای صلح (فروردین و نیمه اول اردیبهشت سال 1398) 15 ارديبهشت 1398
یادداشت میهمان: تروریسم در آفریقا؛ بوکوحرام | سید محمد موسوی دهموردی / کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمانهای بین المللی 26 مرداد 1395